Rydyn ni yma i helpu i greu dyfodol llwyddiannus a chynaliadwy i bob person ifanc!

Credwn mai’r ffordd orau i ddysgu sgiliau hanfodol bywyd fel rheoli arian ac entrepreneuriaeth yw trwy eu rhoi ar waith. Dyna pam rydyn ni’n rhoi profiad ymarferol i bobl ifanc i wella eu hyder a helpu i ddatgloi eu potensial i gael dyfodol llwyddiannus.

Rhaglen fenter genedlaethol am ddim yw’r Her 10X sy’n rhoi profiad ymarferol i bobl ifanc, 11 i 19 oed, o sut beth yw bod yn entrepreneur. Mae’n ffordd ryngweithiol iawn o ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd, cynyddu eu parodrwydd ar gyfer gwaith a chymhwyso dysgu academaidd, gan ddefnyddio arian a phrofiad busnes go iawn.

Rydyn ni eisiau sicrhau bod pob athro a rhiant yn teimlo bod ganddyn nhw’r gallu a’r hyder i ddatgloi potensial entrepreneuriaid ifanc, felly rydyn ni’n darparu adnoddau parod i’w haddysgu y gellir eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gartref. Rydyn ni hefyd yn cynnig platfform ar gyfer myfyrwyr i annog dysgu annibynnol.

Fe gawson ni lawer o hwyl yn cymryd rhan yn yr her yma unwaith eto eleni! Byddwn ni’n sicr yn ei chynnal eto. Fe gefnogon ni’r myfyrwyr a rhoi cyfleoedd iddyn nhw werthu yn ystod perfformiad drama’r ysgol, a fu’n boblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr a rhieni!

Athro 10X

Roedd yn brofiad rhyfeddol ac roedd hefyd wedi rhoi cyfle i mi fod yn fwy o unigolyn a datblygu fy addysg a’m cyfleoedd dysgu

Myfyriwr 10X
Ynglŷn ag Young Enterprise

Rhaglen gan yr elusen genedlaethol Young Enterprise yw’r Her 10X. Ers 1962, mae Young Enterprise wedi gweithio gyda’r sectorau busnes ac addysg i ymgysylltu â dros bedair miliwn o blant. Credwn yn angerddol mewn grym ‘dysgu trwy wneud’ a’r gwahaniaeth y mae wedi’i wneud ac y mae’n parhau i’w wneud i fywydau, dyfodol ac uchelgeisiau plant.
www.young-enterprise.org.uk